Entech group

Entech-group grafika

Provozní diagnostika budov

Monitoring spotřeby energie

Chcete mít své výdaje pod kontrolou? Dodávka On-line monitoringu energie (SV, EE, ZP, teplo, TV, teploty), který Vám umožní přehled o skutečném provozu.

Rádiové dálkové odečty vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a indikátorů tepla probíhá několikrát za hodinu, získáme tím detailní přehled o skutečné spotřebě. Takto monitorovaný systém motivuje provozovatele k šetření a zároveň dává informaci o funkčnosti systému.Nabízí zároveň objektivní vyúčtování.

Na základě zavedeného on-line monitoringu spotřeby energie vytváříme datovou základnu pro další provozní optimalizační procesy. Bonusem pro klienta je okamžitá znalost provozních nákladů za energii.

Hlídání havarijních stavů, překročení nastavených limitů EE (kWh), SV (m3), teplota (oC)

Dodavatel technologie firma Softlink.

softlink.gif

Termovizní měření

Termovizní snímky se používají pro zjištění povrchových teplot konstrukcí. Z nich lze určit, kde jsou v konstrukcích tepelné mosty a informace o rozmístění materiálů v konstrukcích. Termokamera může také v některých případech odhalit, kudy proudí studený vzduch do interiéru, nebo teplý vzduch do exteriéru.

strop bez termokamery

strop s termokamerou
Snímek stropu pod terasou v rodinném domě (foto i termovizní snímek). Jsou jasně patrné ocelové nosníky ve stropě.

komin
Typický tepelný most v interiéru (tmavá část) u komína prostupujícím podhledem pod půdou.

sokl
Snímek tepelného mostu u soklu pořízený termokamerou z exteriéru. V exteriéru je tepelný most červený (vyšší teplota než okolí)

okno
Termosnímek okna z interiéru. Je jasně patrné, kde meziokenními spárami vniká chladný vzduch do místnosti.

Monitoring tepelně vlhkostních parametrů vnitřního prostředí

Ve zkoumaném interiéru i v exteriéru lze umístit na několik dní čidla teplot a vlhkosti. Výsledky se přehledně sloučí do grafu, ze kterého je možno zjistit jak reaguje místnost a její systémy na změny vnějších podmínek, na provoz v místnosti a na regulační zásahy. Z výsledků lze například optimalizovat teplotní útlumy vytápění nebo zhodnotit vlhkostní rizika pro instalaci těsnějších oken.

Záznamník teplot a vlhkostí

Měření součinitele prostupu tepla U obvodových konstrukcí

Při tepelně-technickém a energetickém posuzování stávajících budov bývá často problém určit součinitel prostupu tepla U, převážně u budov ke kterým není k dispozici žádná projektová dokumentace a je možné zjistit pouze tloušťku zdi. U nezateplených zdí je možno za tímto účelem použít měřicí zařízení.

Zařízení sestává z měřicího přístroje obsahující čidlo teploty vnitřního vzduchu, ze třech příložných sond spojených kabelem s přístrojem (měří teplotu na vnitřním povrchu) a nakonec z vnější sondy, která měří vnější teplotu a naměřenou hodnotu pomocí vysílačky odesílá do měřicího přístroje k okamžitému výpočtu součinitele U. Výsledek je zobrazen na displeji přístroje a je ukládán do paměti.

Měření se používá především k ověření předpokládané skladby zdiva.

Měřicí přístroj a příložná čidla

Čidlo vnější teploty s vysílačkou